คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ใหม่ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ใหม่ปี 2562 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           
*กฎหมาย
สารบัญ
ญัติ
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                            
*กฎหมายวิธีสบัญญัติ
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                          
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        
*กฎหมายมหาชน     
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ. 2561                                                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                   
*กฎหมายว่าด้วยป่าไม้
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7. พ.ศ. 2525                       
*พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2555          
*พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504                                                                       
*พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557                                                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558