คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอาหาร) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอาหาร) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม      
*วิชาความรู้ด้านการมาตรฐาน (50 คะแนน)
*ความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                                             
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                      
*วิชาความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ(50 คะแนน)
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                         
*วิชาความรู้พื้นฐานด้านอาหาร(100 คะแนน)
*หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหาร                                                                                     
*การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร                                                                                        
*การจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน                                                                 
*ระบบคุณภาพอาหาร (Quality System) : GMP/HACCP                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับ มอก.                                                                                                   
*การควบคุมความปลอดภัยอาหาร                                                                                     
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านอาหาร ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านอาหาร ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน