คู่มือสอบหัวหน้างานทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบหัวหน้างานทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
สารบัญ

*
*วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           -ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547                                                                                                                -ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2556                                                                                                 -แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย อนุกรมตัวเลข คณิตศาสตร์ทั่วไป เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ เงื่อนไขทางภาษา การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและความสามารถทางภาษา                                                            
*
*วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                -แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    -ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเงิน การส่งและการแบ่งผลกำไรสุทธิของการพาณิชย์ ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548                                                                                                 -ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเงิน การส่งและการแบ่งผลกำไรสุทธิของการพาณิชย์ ของกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          -ความรู้เกี่ยวกับงานทรัพย์สินและพัสดุ                                                                                -แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                       -แนวข้อสอบสถานการณ์ปัจจุบัน                                                                                   -เทคนิคการสอบสัมภาษณ์