คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ BC-32288

260฿

รหัสสินค้า: KP-32288 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ BC-32288
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัฑณ์                                                                                        
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด6,7,8,9,10                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558(หมวด 6,7,8,9,10)                                                    
*พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                        
*พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2582                                                                   
*ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 1.                     
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 2.                     
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
*ความรู้ด้าน อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาและกระบวนการยุติธรรม                                               
*เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์                                                                       
*นโยบายของกรมราชทัณฑ์                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรม และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง                                                     
*ความรู้ด้านการบริหารงานราชทัณฑ์                                                                                 
*แนวข้อสอบ หลักการบริหารงานราชทัณฑ์                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                    
*รวมแนวข้อสอบ                                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านกฏหมาย                                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                            
*แนวข้อสอบ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา