คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การเดินรถ ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) BC-32264

260฿

รหัสสินค้า: KP-32264 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การเดินรถ ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) BC-32264
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับบริษัทขนส่ง จำกัด                                                                                    
*แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและความสามารถด้านภาษา ในการคิดวิเคราะห์สรุปเหตุผล                                                                                           
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                             
*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557         
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่ง                                                                                    
*ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการเดินรถ
*คำสั่งฝ่ายธุรกิจเดินรถ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พนักงานเวรเดินรถ                           
*คำสั่งบริษัทขนส่ง จำกัด เรื่องมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลการเดินรถ                                    
*ระเบียบรถร่วม บริษัท ขนส่ง จำกัด                                                                     
*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558                                                              
*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558                                                
*กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557                                                                                                               
*ความรู้ด้านการบริหารจัดการขนส่ง                                                                                  
*การจัดการโลจิสติกส์และ Transportation                                                                            
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ บริษัทขนส่ง จำกัด                                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์