คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                   
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                    
*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                  
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                                   พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                              
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                
*ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายและองค์กรสิ่งแวดล้อม                                                                     
*สถานการณ์สิ่งแวดล้อม                                                                                              
*การวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิจัย                                                                                     
*ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป                                                                          
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านเคมีสิ่งแวดล้อม                                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.