คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.                                                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             
*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558            
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543 84
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและการติดตามประเมินผล                                                     
*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 
*การควบคุมภายใน                                                                                                     
*การวิเคราะห์และวางแผน                                                                                            
*การประสานงาน                                                                                                       
*การจัดการองค์กร                                                                                                     
*แนวข้อสอบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                                                   
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การประสานงาน และการจัดการองค์กร                     
*ความรู้เกี่ยวกับ การบัญชี การเงิน                                                                                    
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี