คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สศช.                                                                                                
*แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560                                                                  
*การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช.                                                                       
*แนวข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2560                                      
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                      
*แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                         
*แนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน                                                                       
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                  
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                  
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.