คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  
*ความรู้ด้านบรรณารักษ์                                                                                               
*การจัดการระบบความรู้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการเก็บรักษาแบบดิจิทัล                                     
*ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์                                                                                         
*เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                            
*การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศภายนอก                               
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุด                                                                                  
*การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                                      
*การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                                
*ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ                                                                                 
*แนวข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                          
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด                                                                            
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                                
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                                      
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.