คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32028

280฿

รหัสสินค้า: KP-32028 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32028
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548                        
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                         
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533                                                                                                               
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555                                                                                           
*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                    
* ความรู้เบื้องต้นด้านการบัญชี                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                                                                                 
*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 
*การควบคุมภายใน                                                                                                    
*การกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                                                              
*มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน                                                       
*จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                                
*การวางแผนยุทธศาสตร์                                                                                             
*การบริหารโครงการ                                                                                                   
*แนวข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านบัญชี                                                                                    
*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.