คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา                                                                                      
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  1.                                                                  
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  2.                                                                  
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                              
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560                                              
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                      
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            
*การเขียนรายงานการประชุม                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                
*เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                            
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านงานพัสดุ

*เจาะข้อสอบ งานธุรการ