คู่มือสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี 2561
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  โครงสร้าง ยุทธศาสตร์             
*เศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาค                                                                                   
*อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพตลาด                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน (ตลาดลงทุน และ ตลาดเงิน)                                                       
*นโยบายด้านการเงิน การคลัง และนโยบายด้านเศรษฐกิจ                                                                   
*เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร                                                                                
*หลักการตลาดเกษตร ราคาผลิตเกษตร ปัญหาและนโยบายการตลาดเกษตร                                     
*การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน                                                                          
*การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                     
*แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง                                                                                    
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.