คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปี 2561
สารบัญ

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                                         
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                               
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  1.                                                                  
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  2.                                                                  
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                  
*ประกาศคณะการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554               
*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560     
*การบริหารงานบุคคล                                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          
*การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล                                                                              
*การประเมินผลบุคคล                                                                                                 
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                        
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                             
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                             
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม