คู่มือสอบนิติกร กรมพลศึกษา

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร กรมพลศึกษา
สารบัญ

*ประวัติองค์กร  วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง     
*พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548                                                                  
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สถาบันการพลศึกษา  พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2555      
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                     
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                     
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539                                                         
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                            
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                                                                               
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                     
* เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                    
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 3.                                                     
*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม