คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมศิลปากร

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมศิลปากร
สารบัญ

*ประวัติ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                 
*หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                                 
*การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณในระบบ GFIMS                                               
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           
* แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                       
*แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551      
*เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                                                
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                          
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.