คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31403

270฿

รหัสสินค้า: KP-31403 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31403
สารบัญ

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                         
* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*การออกแบบระบบไฟฟ้า                                                                                              
*มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย                                                                
*ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                      
*ระบบแสงสว่าง                                                                                                        
*ระบบปรับอากาศ                                                                                                      
*ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบไฟฟ้าในอาคาร                                                                            
*การอนุรักษ์พลังงาน                                                                                                   
*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                    
*แนวข้อสอบ ระบบไฟฟ้า                                                                                        
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.