คู่มือสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

220฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สารบัญ

*เจาะข้อสอบ กฏหมายอาญา
*เจาะข้อสอบกฏหมายแพ่ง (นิติกรรมและสัญญา หนี้ ละเมิด)
*กฏหมายปกครอง (วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด)
*เจาะข้อสอบประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
*เจาะข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
*เจาะข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง