คู่มือสอบครู กศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร BC-31281

280฿

รหัสสินค้า: KP-31281 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบครู กศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร BC-31281
สารบัญ

*แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์                                                                                
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                        
*นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                              
*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                   
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                   
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                 
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                             
*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                   
*การจัดทำฐานข้อมูล                                                                                                   
*การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                                                   
*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         
*การติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ                                                         
*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                      
*เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                                              
*แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                               
*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                       
*แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการ                                                                      
*การพัฒนาหลักสูตร                                                                                                    
*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                                 
*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย                                                           
*บทบาทภารกิจ ของครู กศน. ตำบล                                                                                  
*แนวข้อสอบ หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้