คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 2561 BC-31236

280฿

รหัสสินค้า: KP-31236 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 2561 BC-31236
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                            
*พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456                                                         
*พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481                                                                         
*พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561                         
*พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                     
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17พ.ศ. 2560                                                                            
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550            
*เจาะข้อสอบ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย  พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2561           
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                          
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                               
*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office                                        
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                           
*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                   
*เจาะข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553