คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี) กรมเจ้าท่า ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี) กรมเจ้าท่า ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ นโยบาย โครงสร้าง                            
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521                                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521                                      
*ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการจ่ายเงินสินบนรางวัล พ.ศ. 2548                                                                            
*แนวข้อสอบ ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการจ่ายเงินสินบนรางวัล พ.ศ. 2548                                                                            
*ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการสำหรับการขอรับหนังสือรับรอง ขีดความสามารถของอู่เรือ พ.ศ. 2547                                                                              
*ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยการปฏิบัติราชการสำหรับการชำระค่าธรรมเนียม พิเศษ พ.ศ. 2547                                                                                                      
*ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองความปลอดภัยในการใช้แพ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2551                                                                           
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                        
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                              
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                         
*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                     
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์นาวี                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางทะเล      
*ความรู้เกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย                                                                            
*แนวข้อสอบ  ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                      
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการขนส่ง