คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2561
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์                                                             
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย                                                                             
*ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย                                                                                         
*ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย                                                                                             
*จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                                                             
*ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557                                                
*พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                         
*พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510                                                                    
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                          
*ความรู้ด้านระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น                                                                      
*การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ                                                                         
*การคิดวิเคราะห์และการวางแผนการดำเนินงานผ่านแผนงาน โครงการ       
* ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพ                                               
*หลักการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ     
*แนวข้อสอบ ระบาดวิทยา                                                           
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสาธารณสุข                                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์