คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบัญชี

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบัญชี
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม                                                                                      
*เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             
*หลักการบัญชี และการบันทึกรายการทางบัญชี                                                                     
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน                                                            
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
*เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551      
*เจาะข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                               
*เจาะข้อสอบบัญชีชุดที่ 1.                                                                                       
* เจาะข้อสอบบัญชีชุดที่ 2.                                                                                       
*เจาะข้อสอบบัญชีชุดที่ 3.