คู่มือสอบพนักงานธุรการ กรมทางหลวง ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานธุรการ กรมทางหลวง ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                                     
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552                        
*พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                    
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี                                                                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านบัญชี                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)       
*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                    
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์