คู่มือสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ                             
*ความรู้ทั่วไปด้านการขนส่งทางบก ความปลอดภัยและสวัสดิภาพการขนส่งทางบก                               
*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558                                                               
*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558                                                
*กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557                                                                                                               
*พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522                                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2557                                                                            
*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557                                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11 พ.ศ. 2559                                                                             
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                                                                                     
*การวิเคราะห์ วิจัย และการบริหารจัดการ                                                                          
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการ                                                                              
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน/โครงการ                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (การอ่านจับใจความ)                                      
*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม