คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ                             
*ความรู้ทั่วไปด้านการขนส่งทางบก ความปลอดภัยและสวัสดิภาพการขนส่งทางบก                               
*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558                                                               
*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558                                                
*กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557                                                                                                               
*พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522                                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2557                                                                            
*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557                                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                
*ความรู้ด้านการบริการและการประสานงาน                                                                         
*ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น                                                    
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                         
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                         
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์