คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การตลาด กรมธนารักษ์ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การตลาด กรมธนารักษ์ ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                         
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 1.                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 2.                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         
*เจาะข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                          
*ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                     
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด ชุดที่ 1.                                                                  
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด ชุดที่ 2.                                                                 
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                             
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                              
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านบัญชี ชุดที่ 1.                                                                       
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านบัญชี ชุดที่ 2.                                                                       
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหาร ชุดที่ 1.                                                                 
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหาร ชุดที่ 2.