คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน                             
*ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของจังหวัดอุตรดิตถ์                                 
*พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                                                                                               
*พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537                                                                         
*แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537                                                 
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                      
*ประกาศ คพร.หลักเกณฑ์วิธีการการสรรหาพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.2552              
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                            
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                       
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                             
*รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์