คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2561 BC-30857

260฿

รหัสสินค้า: KP-30857 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ปี 2561 BC-30857
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย                
*การบริหารจัดการ แผนงาน โครงการ                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
* การประสานงาน                                                                                                       
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                            
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับ Internet                                                                                               
*การใช้ Program Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                        
*การใช้ Program Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                   
*การใช้ Program Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                   
*การใช้ Program Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                         
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                                
*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                      
*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                      
*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                           
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม