คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมการปกครอง ออกใหม่ปี 2561 BC-30802

330฿

รหัสสินค้า: KP-30802 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมการปกครอง ออกใหม่ปี 2561 BC-30802
สารบัญ

*เจาะข้อสอบการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                                        
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ                                                                       
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง                        
*เจาะข้อสอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจ                            
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                         
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                            
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                           
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                                                          
*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546        
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                         
*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                   
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                               
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                    
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                           
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                       
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                          
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                    
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน                                                   
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกกำนัน พ.ศ. 2524                                                    
*ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านพ.ศ. 2535                                              
*เจาะข้อสอบ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)                                                                    
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535                     
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                 
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526                                                    
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490                                                                                                
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478                                                                    
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487                                                          
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474                                
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505                                                                
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547                                                                        
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                               
*เจาะข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา                                                     
*เจาะข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง                                                       
*เจาะข้อสอบ กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558            
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง         
*ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน                                                               
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง            
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ