คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ออกใหม่ปี 2561
*
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                              
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                          
*เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากร                                                        
*พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560                                                                     
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560                                      
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                            
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                 
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                         
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                            
*วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของของข้าราชการ                                                                   
*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ                                                       
*เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป