คู่มือสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                                 
*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                    
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                    
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                          
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                  
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                          
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                          
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                  
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                                  
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                               
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม