คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561 BC-30697

260฿

รหัสสินค้า: KP-30697 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561 BC-30697
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม โครงสร้าง                                             
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                      
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                  
*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551                                                 
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551                             
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                         
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                            
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546                                                        
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม               
*พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                        
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553                                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม                                                                                      
*แนวคิดการพัฒนาสังคม                                                                                              
*สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                              
*เจาะข้อสอบ การดำเนินงานโครงการ การติดตามประเมินผลงานแผนงาน                                 
*เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.                                                                         
*เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ชุดที่ 2.                                                                         
*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม