คู่มือสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ การประปาส่วนภูมิภาค ปี2561 BC-30666

260฿

รหัสสินค้า: KP-30666 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ การประปาlวนภูมิภาค ปี2561 BC-30666
สารบัญ

*ประวัติการประปาส่วนภูมิภาค ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ วัตถุประสงค์
*ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ภาคคำนวณ และเจาะข้อสอบรวม 365 ข้อ พร้อมคำอธิบาย
*เจาะข้อสอบโจทย์เงื่อนไขภาษา
*เจาะข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
*เจาะข้อสอบการจับใจความ
*เจาะข้อสอบการอ่านสรุปความ
*โจทย์ข้อสอบมิติสัมพันธ์
*เจาะข้อสอบภาคไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
*การสนทนา (Conversation /Dialogues)
*การอ่านบทความภาษาอังกฤษ (Reading Comprehension)