คู่มือสอบนิติกร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออกใหม่ปี 2561

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์                                                             
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย                                                                             
*ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย                                                                                         
*ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย                                                                                             
*จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                                                             
*ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557                                                 
*พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                                                      -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                   
*พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                                                         -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                                  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510                                                                        -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                   -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                             -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                 -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                         -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                   -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                               -เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                       -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                          -เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม