คู่มือสอบนายทหารสารบรรณและธุรการ รหัสตำแหน่ง 107  กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออกใหม่ปี2561 BC-30437

260฿

รหัสสินค้า: KP-30437 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายทหารสารบรรณและธุรการ รหัสตำแหน่ง 107  กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออกใหม่ปี2561 BC-30437
สารบัญ

* ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 1.                                                              -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 2.                                                              -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                           -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                                                             ##การใช้งาน Microsoft Office  
*Microsoft Word                                                                                              
*Microsoft Excel                                                                                              
*Microsoft PowerPoint                                                                                       
*Microsoft Express                                                                                                    -แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                                -แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                                -แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                         -แนวข้อสอบ Outlook Express                                                                                -เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                     
*การเขียนหนังสือราชการ                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            -เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                      -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม