คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค BC-30376

270฿

รหัสสินค้า: KP-30376 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค BC-30376
สารบัญ

*ประวัติกรม ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  โครงสร้าง                                                             -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                   
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข                                                                                    
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                                                                              
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560 – 2579)          
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                                   -เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                      -เจาะข้อสอบ ด้านสาธารณสุขศาสตร์และระบาดวิทยาเบื้องต้น                                            
*การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์                                                                                                    
*กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                                  
*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ                                                                                 
*การนิเทศน์งานและการติดตามประเมินผล                                                                                      
*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                   -เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                               -เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                               -เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                               -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม