คู่มือสอบเจ้าพนักงานไต่สวน ระดับชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ออกใหม่ปี 2561

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานไต่สวน ระดับชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
*ประมวลกฎหมายอาญา (เฉพาะความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน 
*ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  -เจาะความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น