คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป (งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สศช.

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป (งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สศช.
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง 
*แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560 
*การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช.  -เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป 
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ  -แนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน  -เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.