คู่มือสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. BC-30116

270฿

รหัสสินค้า: KP-30116 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. BC-30116
สารบัญ

*ประวัติประวัติความเป็นมา
*สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ.(PEA Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E                  
*ความถนัดเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                 -เจาะข้อสอบรวม ด้านการคิดคำนวณ การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล จำนวน  365 ข้อ                                     -โจทย์เงื่อนไขภาษา                                                                                                                                                        -โจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                                                                               -เจาะข้อสอบการจับใจความ                                                                                                                                        -โจทย์การสรุปความ                                                                                                                                                      -โจทย์ข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                                                           
*การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                                                                                        -เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยี                                                                                                                        -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                                                -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                    -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค