คู่มือเตรียมสอบภาค ก.ก.พ. ระดับปริญญาตรี ออกใหม่ 2561 BC-30093

280฿

รหัสสินค้า: KP-30093 หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบภาค ก.ก.พ. ระดับปริญญาตรี ออกใหม่ 2561 BC-30093
สารบัญ
##วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)               -โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                                                   -โจทย์อนุกรมตัวเลข                                                                                         -โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                   ##วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล)           -โจทย์อุปมา-อุปไมย                                                                                        -โจทย์เงื่อนไขทางภาษา                                                                                      -โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์                                                                                -โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                    ##วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)           -โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                  -โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                        -โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                        -โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                      -โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                                -รวมแนวข้อสอบภาษาไทย                                                                        ##วิชาภาษาอังกฤษ                                                               -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                    -เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation                                                                -เจาะข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)                                                             -เจาะข้อสอบ การอ่านจดหมาย (Letter )                                                            -เจาะข้อสอบรวม