คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                   -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535                                           -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                    -แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านภาษาไทย                                                                             -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                        -แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์                                                                                     
*ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไป                                                                                         
*การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                     
*การจัดการมลพิษและภัยจากมลพิษ                                                                                  
*สารสนเทศสิ่งแวดล้อม และสารสนเทศภูมิศาสตร์                                                                  
*ความรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงานภาครัฐ 4.0                                                               -แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม