คู่มือสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                               -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 1.                                                                 -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 2.                                                                 -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              -เจาะข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                          
*ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                     
*พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518                                                                           
*กฎกระทรวง(พ.ศ. 2519)ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518                       
*ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา                              -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและ นิติกรรมสัญญา ชุดที่ 1.                                                                                                     -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินแล ะนิติกรรมสัญญา ชุดที่ 2.                                                                                               
*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                     -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       
* ความรู้ด้านการตลาด                                                                                               -แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด                                                                             
*ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                                -เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์