คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BC-9916

260฿

รหัสสินค้า: KP-9916 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BC-9916
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                           -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  1.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  2.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                           
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                  
*ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                                          
*การวิเคราะห์และการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม                                        
*เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน                                                                  -เจาะข้อสอบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                            
*หลักการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)และวิสาหกิจชุมชน                                -แนวข้อสอบการบริหารจัดการธุรกิจ