คู่มือนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ นโยบาย             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ชุดที่ 1.                                            -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                            -เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                                               -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                   
*พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                     
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                                                       -เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ การบริหารแผน นโยบาย และโครงการ                                                 
*ความรู้ด้านงานสังคมสงเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการ เทคนิค ทักษะ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์          
*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                              -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                       -เจาะข้อสอบ การจัดทำ การบริหารแผน นโยบาย และโครงการ                                                    -เจาะข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์                                                                                      -เจาะข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง