คู่มือสอบวิศวกรโยธา กรมชลประทาน BC-9862

260฿

รหัสสินค้า: KP-9862 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรโยธา กรมชลประทาน BC-9862
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่                                                            -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                
*การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                                                                                               
*การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                     
*อาคารชลศาสตร์ อาคารรับแรงดินดันดิน และแรงดันน้ำ                                                                                                   
*วัสดุศาสตร์
*คอนกรีตเทคโนโลยี                                                                                                                                                                     
*ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                                                                            
*การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม                                                                                                                       
*ความรู้ด้านการสำรวจ การสำรวจเพื่อการออกแบบ                                                                                                              
*ความสำคัญของการวางโครงการ  การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่างๆ การศึกษาผลกระทบของโครงการด้านต่างๆ                                                                                                                               -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485                                                                                           -แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 1.                                                                                                                               -แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 2.