คู่มือสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี2561 BC-9763

260฿

รหัสสินค้า: KP-9763 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี2561 BC-9763
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
*แคลคูลัสขั้นพื้นฐาน  พร้อมแนวข้อสอบ                                                                                    
*สถิติ                                                                                                                                        -เจาะข้อสอบ ฟิสิกส์                                                                                                             -เจาะข้อสอบ เคมี                                                                                                               -เจาะข้อสอบ ชีววิทยา                                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  พร้อมแนวข้อสอบ                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับปรสิตวิทยา                                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยา                                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับโภชนวิทยา                                                                                                    
*การสาธารณสุขทั่วไป                                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต                                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับ อนามัยครอบครัว การวางแผนครอบครัว และการพัฒนาสุขภาพ                                  
*ความรู้เกี่ยวกับประชากรศาสตร์                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ                                                                                   
*การสาธารสุขระหว่างประเทศ และการจัดการด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน                                                     -เจาะข้อสอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น                                                                                    -เจาะข้อสอบ ด้านสาธารณสุข