คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์            
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                    
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิปะโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                               
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                                                                                            
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                                                                                     
*การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน                                                                                                                                               
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1.                                                                                                                                      
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2.                                                                                                                                       
*เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                                                                            
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                                                                           
*เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                                                                          
*เจาะข้อสอบ งานธุรการ