คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกใหม่ปี 2561 BC-9664

260฿

รหัสสินค้า: KP-9664 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกใหม่ปี 2561 BC-9664
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                                             
*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                 
*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                 
*ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                                      
* เจาะข้อสอบ ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                               
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                               
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                         
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                   
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                     
*การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน                                                                       
*เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                             
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560               
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                          
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                             
*เจาะข้อสอบ งานธุรการ