BC-4782 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทัวไป ชั้นสัญญาบัตร

260฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบออกใหม่ปี 2559 นายทหารกองทัพอากาศ ภาคพื้นฐานความรู้ทั่วไป ใช้ได้กับทุกตำแหน่งและทุกระดับ มีสรุปเนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบาย ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ – เซ็ท (Sets) – ระบบจำนวนจริง – ตรรกศาสตร์ – ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ – ตรีโกณมิติและการประยุกต์ – ฟังก์ชั่นเอกซ์โแเนนเชียลและลอการิทึม – จำนวนเชิงซ้อน – ลำดับและอนุกรม – ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน – การอินทิเกรต – วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ – ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็ฯ – สถิติ – แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รวม ชุดที่ 1 – แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รวม ชุดที่ 2 ส่วนที่ 2 ความรู้ทางด้านภาษาไทย – เนื้อหาภาษาไทยการใช้คำที่ไม่ถูกตอง/การใช้ภาษาไม่รัดกุม/การใชคำราชาศัพท์ พร้อมยกตัวอย่างคำถาม – เจาะข้อสอบโวหารภาพพจน์ – เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 – เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2 – เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3 – เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 4 ส่วนที่ 3 ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ – เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ – เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 1 – เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 2 ส่วนที่ 4 ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ – เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 – เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 ส่วนที่ 5 ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป – เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่่ 1 – เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่่ 2 – เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 3 ราคา 260 บาท