BC-247 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกระดับ)

230฿

คำอธิบาย

คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกระดับ)    ครบทุกเนื้อหา วิชาความสามารถทั่วไป   ∇ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความคิดรวบยอดทาวคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณและข้อมูลต่างๆ   ∇ความ สามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหา ข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ วิชาภาษาไทย   ∇ความ เข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วยการใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความประกอบด้วย ♦ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ »เงื่อนไขทางภาษา   »เงือนไขทางสัญลักษณ์ »อนุกรมและเลขเรียงลำดับ »คณิตศาสตร์พื้นฐาน »คณิตศาสตร์เหตุผล »สถิติ กราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูล »การสรุปความ »อุปมาอุปมัย »การจัดเข้าพวกและพวกไม่เข้าพวก »คำตรงข้ามและการหาตัวกลาง »สรุปความสั้น-ยาว ภาคภาษาไทย »การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำเติมลงในช่องว่าง   »การเรียงข้อความ พร้อมแนวข้อสอบ »การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง รัดกุมตามบริบทและความหมาย »การสรุปความและการตีความ »หลักการทำข้อสอบตีความ »แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความสั้น »แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความยาว »แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 »แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2 ราคา พิเศษ 230 บาท    จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center